3 januari, 2018

Vårdutveckling

vårdutveckling

Vill ni ta in patientperspektivet i utvecklingsarbetet i er sjukvårdsverksamhet och därmed få en effektivare verksamhet som i sin tur frigör resurser? Vet ni inte riktigt hur ni ska projektleda de patienter som ska medverka i projektet? Då har ni kommit rätt!

Svensk hälso- och sjukvård

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar för att möta det nya svenska samhället som har växt fram. Vårdkartan har förändrats på grund av digitalisering som ger ringar på vattnet, pandemin med mera. Digitaliseringens utveckling har gjort att människor har fått bättre tillgång på information vilket i sin tur gjort att patienterna ställer högre krav på vården och har mer medicinsk kunskap än förut.

Hälso- och sjukvården har haft svårt att utvecklats i samma takt som det övriga samhället vilket har gjort att både vårdverksamheter, produkter och tjänster inte möter de behov som finns hos dagens patienter. Det är därför som det blir allt viktigare att ta med patientperspektivet i vårdutvecklingen!

Patientperspektiv

Idag är det nödvändigt att ta in patientperspektivet “kundens perspektiv” i alla utvecklingsprocesser. En effektiv och en högkvalitativ sjukvård kräver att både användare, sjukvårdspersonal och tjänstemän utvecklar verksamheterna – tillsammans!

svensk hälso och sjukvård en översikt 1 - Vårdutveckling

Varför ska man ta in patientperspektivet?

När man involverar patienter i sitt utvecklingsarbete så är det viktigt att man inte frågar sina egna patienter. Patienten är redan i ett underläge och det är då svårt att skapa ett jämlikt arbetssätt mellan alla i projektet.

Det är också viktigt att vara säker på att personen som ska föra in patientperspektivet kan ha distans till sin egen sjukdom och agera som “patienternas röst”.

För att bidra med patientperspektivet på bästa sätt så rekommenderar vi att man redan från dag 1 välkomnar och behandlar den nya projektmedlemmen likadant som man gör med alla de andra i projektgruppen. Alla är expert inom sitt område. På så sätt kan man skapa ett jämlikt projekt som resulterar i patient-, verksamhets- och samhällsnytta.

Varför patientmedverkan?

Ni får:

 • aktuell information om patienters behov
 • nya insikter i hur patienten tänker
 • en effektivare vårdkedja
 • förslag till förbättringsmöjligheter
 • förslag på nya arbetssätt
 • verktyg för att lättare mäta resultat
 • underlag för att ta beslut om besparingar och satsningar
 • underlag för beslut om inköp av material och förbrukningsmaterial
 • en individanpassad vård där patienten är i centrum
 • en patientsäkrare verksamhet
 • ökad trivsel för patienter och vårdpersonal

Klicka här för att läsa artikeln i tidskriften Forbes skriven av Denise Leee Yohn om varför sjukvården bör ha patientmedverkan.

Vad vi erbjuder

 • Behovsanalys
  Hur ser behoven ut bland dina patienter eller bland dina kunder (patienter som köper hjälpmedel m.m.)
 • Projektledare för patientgruppen
  Vi förbereder och leder patienterna under hela ditt utvecklingsprojekt.

 • Utredningar
  Vårdskador: vi analyserar vilka vårdskador ni haft och kommer med konkreta förslag om hur ni ska undvika de i framtiden.
  Övrig vårdutveckling

 • Vårdutbildningar
  Vi utvecklar utbildning inom patientbemötande med mera.

Så bokar du in oss

 1. Kontakta oss och berätta om vad ni ska göra och vad ni vill åstadkomma.
 2. Vi diskuterar behov, förväntningar, tidsåtgång med mera.
 3. Ni får en kostnadsfri offert
 4. Uppdragsavtal och sekretess avtal tas fram och skrivs under. Sekretess gäller både för konsulten och för er verksamhet.
 5. Vi börjar arbeta med er.
 6. Ni får faktura.
 7. Vi följer upp.

Vad är Patienthuset?

Patientnätverk 300x200 - Vårdutveckling

Patienthuset är ett nationellt kompetenscentrum som samlar och erbjuder patientperspektivet.

Vi ägs och drivs av drivs av kroniskt sjuka och har ett nätverk där alla lever med en eller flera diagnoser som innebär att vi är högkonsumenter av vårdtjänster och vårdprodukter. Vi är ingen patientförening.

I vårt arbete använder vi oss av våra egna och vårt nätverks erfarenheter av att vara patient. Till vår hjälp har vi Sveriges största databas av olika slags information om hälso- och sjukvården.

Har du frågor? Välkommen att kontakta vår grundare Maria Lindqvist
tel. 070-288 80 54 eller via ett e-mail till kontakt@patienthuset.com

Vill du anlita oss?