Så utvecklas sjukvården i Sverige

Sjukvården i Sverige står inför stora förändringar. Men vad är det som just nu sker? Vi leder dig genom alla händelser!

Digital vård ökar stort – men hänger vården med

Patienthuset är en aktör som märker att många företag utvecklar eller har lanserat olika digitala lösningar.

“- Vi har många förfrågningar från e-hälsobolag som vill ha med patienter i deras utvecklingsarbete. Detta är jättebra eftersom de flesta tjänsterna ska användas av just patienter. Men problemet är att regionerna och vårdinrättningarna inte riktigt har hängt med i utvecklingen vilket kan skapa problem för patienterna. Här kan vi på Patienthuset hjälpa till att skapa broar som gynnar både patient och region”.

De flesta lösningar handlar om att ge patienten mer information. Det kan vara information om sitt sitt tillstånd, anpassa sin egenvård eller söka vård hos aktörer men också få verktyg som kan vara till hjälp i vardagen.

Socialstyrelsen ser att antal digitala läkarbesök ökar stort, mellan år 2017 och 2018 ökade antalet besök med 169%. De flesta som söker digital vård bor i storstäderna och orsaken tycks vara att de slipper boka tid hos sin husläkare och sparar därmed tid.

Svårt med kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av vårdens största utmaningar. Många har gått till andra yrken som är mindre stressiga. Nu är många sjukhus beroende av att hyra in personal och personalkostnaderna skenar iväg. Under 2018 ökade kostnaderna för hyrpersonal med 4% jämfört med år 2017. I primärvården är var femte läkartjänst inhyrd enligt Socialstyrelsen

Kostnader ökar per person

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat i Sverige. Kostnaden för hälso- och sjukvård per capita var i genomsnitt cirka 48 000 kronor per person 2016.

Den största delen av hälso- och sjukvårdskostnaderna utgörs av botande och rehabiliterande sjukvårdstjänster. Öppenvården står för hälften av denna kostnad. Slutenvårdskostnaderna ökar lite.

Vi på Patienthuset tror att kostnaderna kan ligga kvar på samma nivå om fem år också med förutsättning att man utvecklar sjukvården utifrån patienternas behov. Det vill säga att man botar grundproblemen istället för att ta hand om patienten när det blir kris

Psykiatrisk vård ökar bland barn

Det mest oroande i vården är att man ser att den psykiska ohälsan ökar i Sverige speciellt bland barn. De psykiatriska diagnoserna ökar för barn i åldersgruppen 10-24 år i synnerhet när det gäller flickor. Här finns det ett stort behov av att förebygga psykiska åkommor tidigare.

Satsningar på kvinnors hälsa

Under de senaste 20 åren har övervikt hos gravida kvinnor ökat stort. Det innebär en ökad hälsorisk, att fler blir förlösta med kejsarsnitt och att barnet blir dödfött.

De senaste åren har det forskats mer på kvinnors hälsa vilket gör att det kommer fler rekommendationer än tidigare om hur kvinnor ska undvika hälsorisker.

Handbok vid vårdskador har tagits fram

Varje år anmäls vårdskador av 110.000 patienter. Under 2018 stod anmälningsstatistiken stilla. Men på Patienthuset tror man att det finns ett stort mörkertal: “- Som patient drar man sig för att anmäla en vårdskada. Det beror på att man ändå är så överbelastad både fysiskt och psykiskt när man är sjuk”.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handbok där personalen får verktyg att identifiera och hantera vårdskador inom hemsjukvård. Man har också för första gången gjort en undersökning av vårdskador inom psykiatrisk vård.

Fler projekt när det gäller att stärka patientsäkerheten är på gång på nationell nivå. Bland annat har webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet utvärderats. Arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan är igång med syfte att stärka huvudmännen i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Ökat missbruk resulterar i ökad vård

Under perioden 2007–2017 ökade andelen personer i befolkningen som vårdats inom öppenvården för såväl alkoholberoende som narkotikaberoende. Majoriteten av dessa har låg utbildning.

Idag ökar spelmissbruket stort i Sverige och för många drabbade behövs det mer vård och stöd. Många av dessa är män och har oftast självmordstankar. Socialstyrelsen har 2018 tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer för behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Behovet av tandvården för barn och sjuka ökar

Tandhälsan hos barn och unga har försämrats de senaste åren vilket har inneburit att behovet av tandläkare har ökat. Idag ges information till föräldrar men det behöver utökas.

Bland vuxna ligger tandhälsan på samma nivån som under tidigare år. Idag är det den akuta tandvården som det idag råder brist på besökstider ibland.

Undantaget bland vuxna är multisjuka äldre personer som idag behöver mer tandvård än tidigare. Här är problemet idag både brist på besökstider och att många äldre undviker tandläkaren på grund av de höga kostnaderna. Många vill se ett högkostnadsskydd även för tandvård.

Tandvårdsförordningen som reglerar landstingens tandvårdsstöd till särskilda grupper har utvärderats. Socialstyrelsens slutsats är att regelverket är i behov av en omfattande revidering. Stödet är dessutom underutnyttjat. Det är svårt för landstingen att bedöma vilka patienter som har rätt till tandvårdsstöd, och det finns en stor variation mellan landstingen i hur tandvårdsstöden når patienterna.

Bättre vårdflöden behövs

Idag fungerar vårdflöden oftast dåligt. Patienter får vänta och slussas ofta runt bland olika vårdinrättningar. Oftast tar vården hand om de akuta skadorna men sjukvårdspersonalen har inte möjlighet att sätta sig in i varje patients behov och hitta rätt lösningar för grundproblematiken. Därför snurrar ofta kroniskt sjuka och odiagnosticerade patienter runt i vården. Detta tar oerhörda resurser.

Patienthuset arbetar med att tillsammans med sjukvården att hitta lösningar för att tillgängligheten och effektiviteten ska vara på högsta möjliga nivå. Om man använder sig av patientperspektivet när man arbetar fram vårdflöden så kan man oftast hålla sig till sin budget ändå men man behöver ofta arbeta på ett annat sätt än man gör idag.

Källa: Socialstyrelsen

Följ och gilla oss gärna!