Bristerna i sjukvården

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har lämnat sin årliga rapport om hur vården fungerar i Sverige till regeringen. Den visar på flera brister.

Bristerna gör att många patienter inte får den hjälp som de behöver, att de själva får samordna sin vård och att det inte är så vanligt med personcentrering.

Systemfel, enligt Patienthuset

“- Rapporten från IVO visar svart på vitt att gruppen med patienter som inte får den hjälp av vården som de behöver ökar. Det är särskilt vi med kroniska sjukdomar som är drabbade”, säger Maria Lindqvist, själv patient och grundare av Patienthuset. Hon fortsätter: ” – Bristerna, enligt mig, beror på två huvudorsaker: systemet är inte byggt efter patienternas och personalens behov. Då blir det svårt att locka personal och i sin tur så drabbas patienterna i form av till exempel långa väntetider, vårdskador och i värsta fall utebliven vård”.

“- Alla människor kan någon gång i livet behöva vård, stöd eller insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Att vi ser att patienter och brukare utsätts för återkommande, oönskade och ibland allvarliga konsekvenser i vården och omsorgen är inte bra. Risken är också att det på sikt leder till att förtroendet för vården och omsorgen minskar”, säger Joakim Sebring, inspektör på IVO.

“- Samtidigt möter vi många välfungerande verksamheter. Det finns många goda exempel på att patienter och brukare blir väl bemötta och får en trygg och säker vård och omsorg”, fortsätter Joakim Sebring.

Samordning brister, enligt IVO

IVO rapporterar att det är personcentrering och samordning som brister. Följderna blir att patienter inte får den hjälp som de har rätt till och att patienter och anhöriga får ta ansvar för delar av sjukvården som annars skulle tillgodoses av sjukvårdspersonal

Enligt IVO är det cirka 1 miljon människor som är i behov av insatser från flera aktörer samtidigt som de inte har möjlighet att själva samordna sin vård och omsorg. Vad händer med de

“- Vi ser till exempel att vården inte alltid tar hänsyn till människors samlade behov. Varje verksamhet löser sina uppgifter, men det finns inte alltid någon gemensam helhetssyn utifrån patienternas behov. Vi ser också att barn och unga med psykisk ohälsa och personer med missbruksproblem drabbas av bristande samordning och inte alltid får hjälp som svarar mot deras behov”, säger IVO.

Personal och kompetens saknas

IVOs rapport visar på att patienter utsätts för både risker och får ta konsekvenser när sjukvårdspersonalen inte räcker till eller att de har för dålig kompetens.

“- Jag vet att sjukvårdspersonalen har hög kompetens i Sverige. Jag har träffat fantastiska läkare och sköterskor som gör sitt yttersta men som har för lite tid för att sätta sig in i varje patients behov. Kanske skulle deras arbetssätt behöva förändras”, tycker Maria Lindqvist på Patienthuset.

Så blir vården bättre, enligt IV

IVO vill se att resurser blir mer tillgängliga för de som behöver det både i sjukvården och hos kommunerna. Kommunerna måste till exempel bli bättre på att ge stöd åt barn och ungdomar som behöver skyddas.

“- Alla människor i vården och omsorgen har rätt till en trygg och säker tillvaro. Att vi ser exempel på våld, övergrepp och rättsosäkerhet i vården och omsorgen är därför mycket oroande”, säger Joakim Sebring, IVO.

IVO inspekterar vårdinrättningar och detta arbete ska de fortsätta utveckla. Där är det viktigt att prioritera det som är mest angeläget.

Under 2018 har IVO bland annat fortsatt arbetet med att implementera ett tydligare patient- och brukarperspektiv där man har involverat brukarna.

Följ och gilla oss gärna!